แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่มีใบอนุญาตทำงานชั่วคราว(บัตรสีชมพู) เข้ารับการตรวจสัญชาติได้แล้ว RSS

 

แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่มีใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู)เข้ารับการตรวจสัญชาติได้แล้ว

นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่มีใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู) ด้านหลังบัตรระบุวันหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 จะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปเข้ารับการตรวจสัญชาติ
นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กรณีมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า  (IT Square plaza) ตั้งแต่ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แรงงานลาวไปติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติ และใบนัดคิวพิสูจน์สัญชาติ
ขั้นตอนที่ 2 เข้ารับการตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า  (IT Square plaza) เอกสารที่ใช้  1) บัตรสีชมพู 2) ใบนัดคิว 3) หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ 4) เอกสาร  ส่วนบุคคลที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นพลเมืองลาว เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ค่าธรรมเนียม 1) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสาร CI 2,000 บาท 2) ค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท จะได้รับเอกสาร CI และ Work Permit Card (WP) ของทางการลาว
ขั้นตอนที่ 3 แรงงานลาวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าบริการ  500 บาท ไม่ต้องทำประกันสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 แรงงานลาวนำเอกสาร CI บัตรสีชมพู และ Work Permit Card (WP) ของทางการลาวไปติดต่อขอใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ภายในเวลา 15 วัน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 100 บาท กรณีทำงานกับนายจ้างเดิม หากเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่จ้างแรงงาน  ต่างด้าวสัญชาติลาว ที่มีใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู) ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสัญชาติ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ โทร 0 4415 3021-2
………………………………………………..
  ข่าวที่ 10 /2560  วันที่  6  กันยายน 2560