โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการด้านค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พิธีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเครือข่ายชุมชนชุมร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ ไปทำงานต่างประเทศ
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี

 < 1 2 3 4 >  Last ›