ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก

เมื่อ พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยและจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2535 โดยแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค โดยใช้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อ พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม โดยให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัด เปลี่ยนเป็นสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เล่มที่ 111 ตอนที่ 20 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 และพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการได้กำหนดราชการส่วนภูมิภาคของกรมการจัดหางานซึ่งเดิ่มได้ชื่อว่า "สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด" ให้เป็น "สำนักงานจัดหางานจังหวัด" และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเป็น "จัดหางานจังหวัด"