อำนาจหน้าที่

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดตาก

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา รับทราบปัญหาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน สำหรับปัญหาอื่นๆ อาจประสานหน่วยงานเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในประเทศไทย

2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

3. เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว

4. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานต่างด้าว

5. เพื่อจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวที่มี ปัญหาเพื่อพักระหว่างรอรับการช่วยเหลือหรือรอส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. เพื่อสร้างภาพที่ดีของประเทศไทยในสังคมโลก

สามารถติดต่อได้ที สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก และสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด
โทร. 0-5551-4569-70 โทร. 0-5556-3639-40