ภารกิจของหน่วยงาน


1. การบริการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงาน ได้มีงานทำมีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานบริการ

1. ให้บริการรับสมัครงาน ณ สำนักงาน

2. รับแจ้งตำแหน่งวานประสานนายจ้างขอตำแหน่งงานว่าง

3. รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

4. ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่

5. จัดงานวันนัดพบแรงงาน

6. ประสานจัดส่งผู้สมัครงานไปพบนายจ้าง

7. ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

8. จัดหางานพิเศษให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ถูกเลิกจ้าง

9. ผ่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร / วารสารประจำเดือน ทางเว็บไซต์ (www.doe.go.th/tak) ทางสถานี สวท.ตากคลื่น FM.102 MHz และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล สำนักงานเทศบาลทุกเทศบาล

2. การบริการจัดหางานต่างประเทศ

เพื่อให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการ

1. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และบริษัทจัดส่ง

2. รับแจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

3. รับแจ้งเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry VISA)

3. การคุ้มครองคนหางาน

คุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง จากบุคคล / กลุ่มบุคคลและจากบริษัทจัดหางานและตรวจสอบป้องกัน ดำเนินคดีผู้หลอกลวงคนหางานบริการ

1. รับคำขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางานเอกชนในประเทศ / ต่างประเทศ

2. การจดทะเบียนลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางาน

3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนกางานที่ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงเนื่องจากการสมัครงาน

4. สืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

4. ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

เพื่อดูแลตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้ไปตามกฎหมาย และป้องกันการแย่งอาชีพ
คนไทยทำบริการ

1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินคดีกับคนต่างด้าว และนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนท้องที่ / สถานที่ทำงาน

3. จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

5. แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้ผู้ได้รับการแนะแนวได้รับการแนะแนวการประกอบอาชีพ การศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1. สนับสนุนข้อมูลอาชีพ

2. ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพรายบุคคล / กลุ่ม

3. บริการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ

4. บรรยากาศให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

5. สาธิตการประกอบอาชีพอิสระและฝึกอาชีพระยะสั้น

6. รับจดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน