รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏับัติงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 3 RSS