กระทรวงแรงงานโอมานระงับการออกใบอนุญาตทำงานใหม่แก่แรงงานต่างชาติใน 10 สาขาธุรกิจ เป็นการชั่วคราว RSS