การฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่ประสงค์ไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ ระบบ EPS (Em[loyment Permit System) RSS