ข่าว แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างสามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายไหม่ได้ ภายใต้เงื่อนไข 5 กรณี RSS