การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2563 RSS

 

ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดตาก เปิดเผยว่าจังหวัดตาก 
ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้ว
กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอดระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563