การตรวจลงตราวีซ่า (Visa) และการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2559 RSS