#จังหวัดตากเปิดศูนย์OSSแล้ว ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้าทำทะเบียนประวัติและออกใบอนุญาตทำงาน ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 นี้