tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม สจจ.ตรังจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน จากสถานศึกษา จำนวน 74 แห่ง โดยภาคเช้า อ.สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายในหัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ" และภาคบ่าย อ.วรีย์ สืบสมุท วิทยากรหลักสูตร coaching ด้วย card points of you  บรรยายในหัวข้อ "เปิดลิ้นชักเรียนรู้กับครูแนะแนว"