สำนักจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 นางตรีนุช  เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายโภควินท์ เส็นฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยนายวิทยา จำปา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินงานโครงการ ดังนี้

1. สำรวจข้อมูลโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย

     1.1) กิจกรรมการช่วยเหลือแรงงานเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน จำนวน 8 ครัวเรือน และในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง 

     1.2) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุเปราะบาง ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานทำ จำนวน 5 ครัวเรือน 

2. สำรวจความต้องการรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินการส่งเสริม   การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม (ประเภทการจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาช่วงงาน) จำนวน  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลปะเหลียน