สำนักจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 นางตรีนุช  เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวธนพร ศรีขนุน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วย  นางสาวธนัชศวรรนธ์ วิโสจสงคราม ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินงานโครงการ ดังนี้

 1. สำรวจข้อมูลโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย

      1.1) กิจกรรมการช่วยเหลือแรงงานเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน จำนวน 5 ครัวเรือน และในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง 

      1.2) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุเปราะบาง ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานทำ จำนวน 5 ครัวเรือน 

2. สำรวจความต้องการรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินการส่งเสริม   การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม (ประเภทการจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาช่วงงาน) จำนวน  1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง