กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางตรีนุช  เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง กล่าวเปิดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา มีนายชัยทัต ณ นคร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยจัดอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ชุมชน" วิทยากรได้แก่ นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนายสายัณห์ ชูฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และนายลือพงษ์ อ๋องเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บ.ประชารัฐตรังฯ เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน 10 คน