กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน โรงเรียนน้ำผุด

 

 วันที่ 11 พ.ย.65 นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสุวภัทร ใจแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาฯ) และนายรณฉัตร ช่องดารากุล ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย "หัวข้อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน",การทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ การให้บริการแนะแนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาทางอาชีพ และเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ต่างๆ  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ณ โรงเรียนน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง