การสัมมนาสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้กับครูแนะแนวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาของจังหวัดตรัง เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยนางตรีนุช  เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง ประธานเปิดการสัมมนา ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคใต้ บรรยายหัวข้อ“เรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิตสู่การมีอาชีพและการมีงานทำ” และ ดร.ฉัชร์ภิมุข อภินันท์โชติสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์บรรยายหัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ”