เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   แบบการขอปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการทำงานของคนต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 2565
   แบบคำขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อไปจัดทำเอกสารประจำตัวคนต่างด้าว (CI และPassport)
   แบบฟอร์มคำขอการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อการทำงาน (เข้า-ออก)
   แบบขอยกเลิกแบบบัญชีรายชื่อ ตามมติ29ธ.ค.2563
   หนังสือยินยอมให้บุคคลย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ติดตาม 3 สัญชาติ (ทบ.2)
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ทบ.1)
   แบบฟอร์มแจ้งออกคนต่างด้าว
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับบริษัทนำเข้า
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   ผลงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561

 1 2 >