งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
18-01-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 18-01-2017 เวลา 15:30 น. วันนัดพบแรงงาน 1/60 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
19-11-2020 เวลา 11:51 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 11:52 น. นัดพบ Co-Payment & Trang job fair สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง