ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ด่วน คนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66 ให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66
ขอเชิญประชุม เรื่อง การดำเนินการขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม กลุ่มใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ผู้หญิง)
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน Virtual International Job Fair 2022 (ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น)
เตือน! แรงงานไทยหรือผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศสิงคโปร์พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัด
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการจัดหางาน ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น.
การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและขอรับบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว มติ 5 กรกฎาคม 2565
แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
ขอเชิญ!! บริษัทและหน่วยงานในภาคตลาดทุนสมัครเข้าร่วม โครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565
เร่ง! ดำเนินการจัดทำเล่ม CI สำหรับแรงงานเมียนมาท่ี่มีเล่ม CI เดิม/หมดอายุ
การอนุมัติออกเอกสาร จากหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ให้แรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย
ขยายระยะเวลาการรับเรื่องและแก้ไขข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2565
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย อนุมัติให้เป็นบริษัทที่สามารถดำเนินการในกระบวนการจัดหางานของซาอุดีอาระเบีย
การแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว อายุไม่เกิน 18 ปี ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65
ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายมาเลเซียแก่แรงงานไทย/คนหางานที่ประสงค์จะไปมาเลเซีย เรื่อง ห้ามนำพืชกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศมาเลเซีย
เอกสารแสดงสิทธิด้านสุขภาพที่ใช้ประกอบการออกใบอนุญาตทำงาน มติ ครม. 5 ก.ค. 2565
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ประกาศ นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 (กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาด)
กำหนดการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ!!!เลื่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›