tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

ก.แรงงาน รับข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี จับตาแรงงานต่างด้าว

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่าตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ตรวจสอบคัดกรอง แรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น กรมการจัดหางาน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่รัฐกำหนด จึงสั่งการด่วนให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เร่งเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวในพื้นที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แนะนำนายจ้างให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจคัดกรองของภาครัฐ และขอใบอนุญาตทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกับการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 

ส่วนกรณี กรณีที่มีลูกเรือของเที่ยวบินทางทหารจากอียิปต์ ตรวจพบการติดเชื้อโรค COVID-19 เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ใน จ.ระยอง นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ได้มอบจัดหางานจังหวัดเฝ้าดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้ ติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ว่าอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง เน้นย้ำให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้บ่อยครั้งและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเป็นประจำ รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงการรับเชื้อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรค ได้ในระดับหนึ่ง