tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ ขั้นตอนการใช้บริการจัดหางาน(หางาน/หาพนักงาน) ผ่านระบบ Smart job Platform

 

https://www.youtube.com/watch?v=3n_GikT3IqU&t=1s  สำหรับผู้สมัครงาน

https://www.youtube.com/watch?v=i9iffdQsf98&t=1s  สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ