สจจ.ตรัง ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ทำแบบสำรวจข้อมูลคนต่างด้าว มติ 29 ก.ย.2564 ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  จึงขอความร่วมมือท่านกรอกแบบสำรวจ แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน/ผิดกฎหมาย ใน Google Form  ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

https://forms.gle/ngm67Ve5EZhrJJp6A