ด่วน คนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66 ให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66