นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความต้องการจ้างแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

 

     ด้วยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความต้องการจ้างแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ กรุณาแจ้งความต้องการแรงงานฯ  ลงในแบบสำรวจฯ  (Google Forms )  https://forms.gle/uTzvK7A5dwoALm4q6 หรือ ตาม QR Code ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 12.00 น. เพื่อที่กระทรวงแรงงานจะได้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

        ขอขอบคุณ มา ณ  โอกาสนี้