เอกสารและหลักฐานซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และสามารถทำงานต่อไปได้ จนกว่าได้รับใบอนุญาตทำงาน