การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่น 2