รายการ ประเภท
โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "Bangkok Jobs & Career Expo 2016"
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และจัดทำหนังสือแปลผลการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ตท.8)จำนวน 2,500,000ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำชาย ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมและระบบไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน โครงการตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน จำนวน 6 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 60,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฏหมายสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (MOU) จำนวน 10,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพิมพ์คู่มืออบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพพร้อมวุฒิบัตร จำนวน 6250ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพิมพ์แบบขึ้นทะเบียนหางานและคู่มือผู้สมัครงาน รวม 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จสำหรับใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา จำนวน 10,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบมือผลักแบบสแตนเลส
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและผนังห้องประชุม
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 396 397 398 399 400 >  Last ›