รายการ ประเภท
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จำนวน 30 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของสำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ชั้น 10 และ ชั้น 11
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 45 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) จำนวน 300,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ " Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน " ฉบับรายเดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองวิจัยตลาดแรงงาน - กองวิจัยตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรม - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาส จำนวน ๒,๐๐๐ ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (ต.ค.๕๘ - มี.ค. ๕๙) จำนวน ๑๘,๐๐๐ ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 399 400 401 402 403 >  Last ›