tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าพนักงานแรงงาน ล่ามแปลภาษาเมียนมา และพนักงานขับรถยนต์
วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง ฉบับภาษาไทย กัมพูชา เมียนมา และลาว
จัดโครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปี 2563
จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ประกาศ!! จำหน่ายวัสดุเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์