วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
02-12-2021 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 09-12-2021 - 09-12-2021 09-12-2021 - 09-12-2021