ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
11-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา
11-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมอบแก่ผู้ผ่านการส่งเสริมอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพการทำเครื่องแกงเนื้อปักษ์ใต้ และการทำน้ำพริกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สินชัย(2548)
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุ คุรุภัณฑ์ ของสำนักงานฯ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาว สุรางรัตน์ ผดุงสัจจกุล
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ปฎิบัติงาน ณ ส่วนบริหารการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นาย วรชัย เป้าทอง
29-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่และจัดทำประกาศเช่าอาคารสถานที่ส่วนบริหารการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชญ์ปกรณ์ ศรีปรางค์
03-03-2022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา
18-02-2022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นาย ภูมิมา สมาธิ
25-01-2022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สเปรย์แอลกอฮอล์พกพาแบบการ์ด พร้อมสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกาญจนา เตชะพันธ์/เตชะ ซัพพลาย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.จี. เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชญ์ปกรณ์ ศรีปรางค์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นาง สุดใจ ทองย้อย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุรางรัตน์ ผดุงสัจจกุล
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นาย วรชัย เป้าทอง
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นาย วรชัย เป้าทอง
20-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร ทุ่งสงโฆษณา
19-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ นายพิชญ์ปกรณ์ ศรีปรางค์
31-03-2021 ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสาถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ นางสาวสุรางรัตน์ ผดุงสัจจกุล
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ที.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส
31-03-2021 ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร นายวรชัย เป้าทอง
 1 2 >