ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร ทุ่งสงโฆษณา
19-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ นายพิชญ์ปกรณ์ ศรีปรางค์
31-03-2021 ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสาถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ นางสาวสุรางรัตน์ ผดุงสัจจกุล
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ที.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส
31-03-2021 ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร นายวรชัย เป้าทอง
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง นางสุดใจ ทองย้อย
01-01-2020 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ2/63 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
01-10-2019 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ1/63 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
21-05-2019 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลคัตเอ้าท์ ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวเถื่อนฯ ขนาด 3*2 เมตร ปิติพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์
28-03-2019 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ บ.ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด
19-03-2019 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตอาชีพและฝึกอาชีพการทำยาหนม นางจิตรา วีระสุข
07-02-2018 ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) บริษัทอนุภาษมอเตอร์เซลล์ (ตรัง) จำกัด