การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. การบริการจัดหางานในประเทศ

2. การแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4. การคุ้มครองคนหางาน

5. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว