tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

แนวปฏิบัติในการบริการจัดหางานในประเทศ

การให้บริการผู้สมัครงาน

ผู้สมัครงานรายใหม่ (ไม่เคยขึ้นทะเบียนสมัครงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง) 

   1.  รับแบบขึ้นทะเบียนหางานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกรอกรายละเอียด

  2.  รับบัตรคิวที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ตรวจเอกสาร/หลักฐานการสมัครงาน)

  3.  รอรับบริการ/ผู้สมัครงานที่ประสงค์จะรับการแนะแนวอาชีพ เข้ารับการแนะแนวจากเจ้าหน้าที่

แนะแนว

4.  รับบริการหน้าเคาน์เตอร์ตามลำดับคิว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้สมัครงาน,  Matching, ผู้สมัครงาน 

เลือกตำแหน่งงานจากฐานข้อมูลในระบบ On-line, ออกหนังสือส่งตัวให้นายจ้าง, เจ้าหน้าที่แนะนำเรื่องการ  แต่งกาย, การเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง และอื่น ๆ)

ผู้สมัครงานรายเก่า (เคยขึ้นทะเบียนสมัครงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง)

  1.  รับแบบเปลี่ยนแปลงประวัติ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกรอกรายละเอียด

   2.  รับบัตรคิวที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ตรวจเอกสาร/หลักฐานการสมัครงาน)

  3.  รอรับบริการ/ผู้สมัครงานที่ประสงค์จะรับการแนะแนวอาชีพ เข้ารับการแนะแนวจากเจ้าหน้าที่

แนะแนว)

4.  รับบริการหน้าเคาน์เตอร์ตามลำดับคิว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้สมัครงาน,  Matching, ผู้สมัครงาน 

เลือกตำแหน่งงานจากฐานข้อมูลในระบบ On-line, ออกหนังสือส่งตัวให้นายจ้าง, เจ้าหน้าที่แนะนำเรื่องการแต่งตัว, การเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง และอื่น ๆ)

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครงาน (นำไปสมัครงานได้สูงสุด 3 บริษัท/3 ตำแหน่ง : 1 วัน)

  1. บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

3.  สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ

4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

5.  สำเนาการผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ สด.8 (ผู้ชาย)

6.  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบผ่านงาน เป็นต้น