สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ยังคีรี นักวิชาการแรงงาน รักษาราชการแทน จัดหาจังหวัดตรัง

 

สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ยังคีรี นักวิชาการแรงงาน รักษาราชการแทน จัดหาจังหวัดตรัง