tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

จัดนิทรรศการด้านอาชีพ โครงการกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา RSS

 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสร้างความเข้าใจในการให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด นำโดยนายสุเทพ อาภรณ์รัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม จัดแสดงนิทรรศการด้านแรงงาน และให้บริการวัดบุคลิกภาพเพื่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด