เพิ่มพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด จัดพื้นที่ให้บริการประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก สบาย ในการกรอกเอกสาร และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด