จัดกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ RSS

 

          วันที่ 9-10 มกราคม 2566 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ "การทำซิลค์สกรีน" ณ กลุ่มสตรีผ้ามัดย้อมบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยมีนางลาวัลย์ ญาติโพธิ์ วิทยากรผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้บรรยายการทำซิลค์สกรีน สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายสกรีน การตัดสติกเกอร์ การทำบล็อกสกรีน การสกรีนและแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
          ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความตั้งใจเรียนรู้ ตั้งใจปฏิบัติและมีทักษะในการลงมือปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม และจะนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป