tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

สำรวจความสามารถช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการด้านอาชีพ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจับหวัดตราด ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ คนพิการ

ตอบแบบสำรวจ ความสามารถช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ด้านอาชีพ 

(รับเข้าทำงาน, ให้สถานที่จำหน่ายสินค้า, สนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ) 

ตาม QR Code ที่แนบมานี้

เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นข้อมูลในการบริการจัดหางานให้นายจ้างและคนพิการได้มีงานทำมีอาชีพได้รวดเร็วขึ้น