การเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกนายจ้าง สถานประกอบการ ในการดำเนินการยื่นต่ออายุแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกนายจ้าง สถานประกอบการ ในการดำเนินการยื่นต่ออายุแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 รายละเอียดตามรูปที่แนบ