tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (รับสมัคร 8 พ.ย.- 19 พ.ย.64)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,100 บาท (รับสมัคร 8 พ.ย.- 26 พ.ย.64)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อทดแทนเจ้าพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจำศูนย์แจ้งเรือประมงเข้า-ออก (PIPO) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท (รับสมัคร 27 ก.ย.-1 ต.ค.64)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด รับสมัคร พนักงานประจำท่าเรือ จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,500 บาท (รับสมัคร 27 ก.ย.-1 ต.ค.64)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท (รับสมัคร 27 ก.ย.-1 ต.ค.64)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท (รับสมัคร 27 ก.ย.-1 ต.ค.64)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 12,500 บาท (รับสมัครวันที่ 9-16 ก.ย.64)
เทศบาลตำบลชำราก รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,800 บาท
โรงพยาบาลตราด รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564)
เทศบาลเมืองตราด รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ และครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวนรวม 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท (รับสมัครวันที่ 6-17 ส.ค.64)
โรงเรียนตราษตระการคุณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักเรียน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รับสมัครวันที่ 5-16 ส.ค.64)
โรงพยาบาลตราด รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 440 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (รายงานตัววันที่ 29 ก.ค.64))
โรงพยาบาลตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 330 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (สอบวันที่ 22 ก.ค.64)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 22,750 บาท (รับสมัครวันที่ 14-22 ก.ค.64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (สอบวันที่ 17 ก.ค. 64)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ให้มารายงานตัววันที่ 12 ก.ค.64)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 12-16 ก.ค.64)
 1 2 3 >  Last ›