tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ให้มารายงานตัววันที่ 12 ก.ค.64)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 5-9 ก.ค.64)
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน จำวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 5-31 ก.ค.64)
จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชน, พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรวม 15 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 9-16 ก.ค.64)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท(รับสมัครวันที่ 5-9 ก.ค.64)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครออนไลน์ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครออนไลน์ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานประมงจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครออนไลน์ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวนรวม 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครออนไลน์ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา (รับสมัครออนไลน์ 12-16 ก.ค.64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สอบวันที่ 2 ก.ค.64)
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการชนส่ง จำนวน 5 อัตรา (รับสมัคร 5-9 ก.ค.64)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (รับสมัครวันที่ 23 มิ.ย.-9 ก.ค.64)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 1-8 ก.ค.64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 1-8 ก.ค.64)
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 1-8 ก.ค.64)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครครูจ้างสอน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (รับสมัครวันที่ 12 มิ.ย. - 30 มิ.ย.64)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,120 บาท (รับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. - 6 ก.ค 64)
 < 1 2 3 4 >  Last ›