tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง รับสมัครครูตัดผมชาย จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
วิทยาลัยสารพัดช่าง รับสมัครครูจ้างสอน วิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
สำนักงานอัยการจังหวัดตราด รับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด รับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 4 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด รับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด รับสมัคร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด รับสมัคร ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
สำนักงานจังหวัดตราด รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น ครูตัดผมชาย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานจังหวัดตราดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รับสมัครถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ รับสมัครถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัครถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราดเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2563
‹ First  < 3 4 5