tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของกรมการจัดหางาน ประจำปี 2564