คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น. (แบบออนไลน์)
สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ทางอิเล็กทรอนิกส์>>>>

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แบบ Online 


ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แบบ Offline ที่สำนักงานจัดหางาน