ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

นายจ้าง สถานประกอบการสามารถตอบแบบตอบรับได้ที่ https://forms.gle/Ao2qqgB5bTa8E1DKA
หรือโทรศัพท์ 039520218