ตรวจเยี่ยมคนพิการที่ใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ RSS

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดออกตรวจเยี่ยมคนพิการที่ใช้สิทธิตามมาตรา 35 ในพื้นที่จังหวัดตราด