จัดอบรมสัมมนาครูแนะแนว กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ RSS

 

          วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสุเทพ อาภรณ์รัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดตราด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ จัดอบรมสัมมนาครูแนะแนว กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 2565 
โดยมีวิทยากร ดร.ชูเกียรติ จากใจชน คณบดีคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ ดร.จรรยา ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานการใช้ระบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
แนวทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานในสถานการณ์โควิด” โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน
ณ ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด