ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมรับทราบทิศทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเวทีพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน “บ้านเขาพลู” หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
          ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดตราด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และได้ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ต่อนายจ้างที่ต้องการจะต่ออายุใบอนุญาตทำงานฯ ให้กับลูกจ้าง อีกด้วย